2019-09-03

Organy Spółki TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa

Organami Spółki są: 

1. Zgromadzenie Współników:

Uprawnienia Zgromadzenia Wspólników wykonuje Burmistrz Gminy Miasto Zakopane. Stan udziałów na dzień 2 grudnia 2019 roku wynosi 65.815.000 zł. Wartość jednego udziału 1.000,00 zł.

 

2. Rada Nadzorcza:

Rada Nadzorcza Spółki powoływana jest przez Zgromadzenie Wspólników na trzyletnią kadencję.

W latach 2018 i 2019 Rada Nadzorcza pełniła obowiązki w składzie:
Pan Krzysztof Owczarek - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
Pani Anna Skrzekut - Członek Rady Nadzorczej,
Pan Sławomir Strycharz - Członek Rady Nadzorczej do 21.06.2018 r.
Pan Paweł Włoch - Członek Rady Nadzorczej od 21.06.2018 r.

 

W 2020 roku Rada Nadzorcza pełni obowiązki w składzie:

Pan Krzysztof Owczarek - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
Pani Anna Skrzekut - Członek Rady Nadzorczej, 
Pan Paweł Włoch - Członek Rady Nadzorczej. 

 

3. Zarząd:

Zarząd Spółki powoływany jest przez Radę Nadzorczą na pięcioletnią kadencję. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, natomiast w przypadku Zarządu jednoosobowego

Spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu.

W 2020 roku Zarząd Spółki pełnił obowiązki jednoosobowo w składzie: Pani mgr inż Moniki Jaźwiec - Prezes Zarządu.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się