2019-09-03

Status prawny i dane rejestrowe Spółki TESKO.

Status prawny i dane rejestrowe Spółki "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa
 
Spółka powstała w wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zakopanem w oparciu o uchwałę Rady Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej Nr XV/156/91 z dnia 4.10.1991r.
Spółka powołana została aktem notarialnym z dnia 20.01.1992r. i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077164 i posiada numer REGON – 490023843 oraz nr NIP 736-000-51-96.
 
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Spółka działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.).
  • Umowy Spółki – akt przekształcenia wydzielonych z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakładów Oczyszczania i Transportu w spółkę z o.o. Akt Notarialny z 20.01.1992r.– repertorium A nr 316/92 z późniejszymi zmianami.

 

Dane rejestrowe Spółki "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa

Nazwa jednostki: „TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
 
Siedziba jednostki: 34-500 Zakopane ul. Szymony 17a
 
 
REGON: 490023843
 
NIP: 736-000-51-96;
 
 
Wpis do rejestru sądowego: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście nr KSR  0000077164
Kapitał zakładowy: 65 815 000,00 PLN opłacony w całości. 
 
 
Geneza Spółki: Spółka powstała w wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zakopanem na podstawie ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw i Uchwałą Rady Miasta Zakopane i Gminy Tatrzańskiej nr XV/156/91 z dnia 04.10.1991 r. Spółka rozpoczęła działalność z dniem 01.01.1992 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu o kodeks handlowy. Dnia 31.10.2005 r. zarejestrowano Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową, w której skład wchodzą trzy spółki: TESKO sp. z o.o., SEWIK sp. z o.o. i Zakopiańskie TBS sp. z o.o. Spółka TESKO jest spółką wiodącą.
 
 
Konto bankowe:
 
Bank PEKAO S.A.  49 1240 4748 1111 0000 4876 3158

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się