Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp.z o.o.  
Przedmiot zamówienia
usługi ubezpieczeniowe  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.  
Województwo
MAŁOPOLSKIE  
Powiat
tatrzański  
Ulica
ul. Szymony  
Numer budynku
17A  
Data publikacji od
2020-10-28  
Data publikacji do
2023-10-28  
Termin składania ofert
2020-11-10 11:00  
Numer zgłoszenia
603340-N-2020  
Cpv
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66514000-6 Usługi ubezpieczenia towaru i usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu
66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66515400-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516400-4 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66516500-5 Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem
 
Uwaga!
Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa w dniu 19 listopada 2020 roku o godzinie 11:00
 
Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 19 listopada 2020 roku, o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szymony 17 a, 34-500 Zakopane – sala konferencyjna.
W związku z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem na terenie Powiatu Tatrzańskiego informujemy, iż jawne otwarcie ofert zostanie przeprowadzone z zastosowaniem następujących zasad bezpieczeństwa: osoby uczestniczące w otwarciu ofert zobowiązane są zakrywać, przy pomocy maski, maseczki albo przyłbicy, usta i nos. Dodatkowo osoby uczestniczące w otwarciu ofert zobowiązane będą do wpisania się na listę obecności z podaniem danym teleadresowych. 

1. Przedmiot zamówienia dzieli się na 3 części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń:
1.1.1. Część 1 zamówienia:
(a) Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych (PD) zawarte w systemie od wszystkich ryzyk (AR) (CPV – 66515400-7, CPV 66515000-3),
(b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EE) (CPV – 66515400-7, 66515000-3),
(c) Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych (CPM) (CPV – 66514110-0),
(d) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz z tytułu posiadanego mienia (OC), (CPV – 66516400-4), 
(e) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (OC księgi) (CPV 66516500-5). 
1.1.2. Część 2 zamówienia:
(a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (CPV – 66516100-1),
(b) Ubezpieczenie autocasco (AC) (CPV – 66514110-0),
(c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów (NNW) (CPV – 66512100-3).
1.1.3. Część 3 zamówienia:
(a) Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych (PD) zawarte w systemie od wszystkich ryzyk (AR) „ZUOK” Zoniówka (CPV – 66515400-7, CPV 66515000-3).
2. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB S.A. ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000050455. EIB S.A. działa jako broker ubezpieczeniowy na podstawie zezwolenia Ministra Finansów nr 502 z dnia 23 grudnia 1994 r., potwierdzonego decyzją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia 23 czerwca 1997 r.
3. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 895). 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części poufnej tzn. w Załączniku nr 1, Załączniku nr 2, Załączniku nr 3 do SIWZ.
5. Wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną SIWZ) może uzyskać poprzez złożenie wniosku o ich przesłanie w formie elektronicznej. Wniosek składka się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mwalega@tesko.pl. We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ w formie elektronicznej należy podać dane dotyczące wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje.
6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części Zamówienia, tj. usługi ubezpieczenia polegającej na udzieleniu ochrony w postaci gotowości do wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy zrealizują się postanowienia umowy ubezpieczenia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1) PZP.
 
7. Termin wykonania zamówienia, przez który rozumie się okres ubezpieczenia - od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
 
Termin i miejsce składania ofert:  Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 10 listopada 2020 roku, do godziny 11:00.
 
Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 10 listopada 2020 roku, o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szymony 17 a, 34-500 Zakopane – sala konferencyjna.
 
W związku z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem na terenie Powiatu Tatrzańskiego informujemy, iż jawne otwarcie ofert zostanie przeprowadzone z zastosowaniem następujących zasad bezpieczeństwa: osoby uczestniczące w otwarciu ofert zobowiązane są zakrywać, przy pomocy maski, maseczki albo przyłbicy, usta i nos. Dodatkowo osoby uczestniczące w otwarciu ofert zobowiązane będą do wpisania się na listę obecności z podaniem danym teleadresowych. 
 

 

Załączniki

  Ogłoszenie_603340_...8.10.2020.pdf 191,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_9ZP_Ubezpieczenia_2020.pdf 10,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik Nr 6_7_8_...ji_word_.docx 113,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_o_zmian...9.11.2020.pdf 90,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania_i_Odpowiedz...9.11.2020.pdf 11,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_sesji_...9_ZP_2020.pdf 1,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie_o_wyb...nieniu_03.pdf 3,31 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się