Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na potrzeby "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.  
Przedmiot zamówienia
bitum i asfalt, materiały do naprawiania nawierzchni drogowych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
5.000,00 PLN  
Ogłaszający
TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.  
Województwo
MAŁOPOLSKIE  
Powiat
tatrzański  
Ulica
ul. Szymony  
Numer budynku
17A  
Data publikacji od
2020-08-31  
Data publikacji do
2024-12-31  
Termin składania ofert
2020-09-07 11:00  
Numer zgłoszenia
579593-N-2020 z dnia 31.08.2020 r.  
Cpv
44113600-1 Bitum i asfalt
44113620-7 Asfalt
44113700-2 Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny (wg potrzeb) zakup przez Zamawiającego mieszanek mineralno – asfaltowych AC 11 S KR 1-2 i 3-4 do warstwy ścieralnej w następujących ilościach: 

  • AC 11 S KR 1-2 do warstwy ścieralnej w ilości do 1 500 Mg, 
  • AC 11 S KR 3-4 do warstwy ścieralnej w ilości do 500 Mg, 
z odbiorem własnym przez Zamawiającego, przeznaczonych do wykonywania bieżących remontów nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów prasa drogowego dróg publicznych oraz dróg osiedlowych dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2021 roku.
 
Zamawiający informuje, iż Wykonawca będzie zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem o zimowym przestoju wytwórni mas bitumicznych oraz o planowanym terminie wznowienia pracy wytwórni mas bitumicznych. 
 
 
Wyżej wymienione wartości są ilościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja zamówienia wyniesie nie mniej niż 5% wartości netto umowy. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w pozostałych ilościach nie wymagania podania przyczyn i nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy. 
 
Zamawiający informuje, że usługę publiczną, będącą zadaniem własnym Gminy Miasto Zakopane polegającą na wykonywaniu remontów bieżących nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządca jest Burmistrz Gminy Miasto Zakopane wykonuje na podstawie uchwały nr XVIII/291/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku oraz Umowy Wykonawczej z dnia 15 lutego 2016 roku.
 
Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 07 września 2020 roku, do godziny 11:00. 

Załączniki

  8_ZP_SIWZ_ASFALT_31...8.2020_v2.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_o_zamow...93_N_2020.pdf 199,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalaczniki_do_SIWZ_...sja_edyt.docx 155,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik_nr_8_Wzor_umowy.pdf 285,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_sesji_...7.09.2020.pdf 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie_o_wyb...ej_oferty.pdf 2,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_o_udzie...00_N_2020.pdf 123,31 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się