Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa soli kamiennej drogowej z antyzbrylaczem przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane  
Przedmiot zamówienia
sól drogowa (DR)  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Ogłaszający
TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.  
Województwo
MAŁOPOLSKIE  
Powiat
tatrzański  
Ulica
ul. Szymony  
Numer budynku
17A  
Data publikacji od
2020-07-03  
Data publikacji do
2023-01-31  
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soli drogowej kamiennej luzem z antyzbrylaczem przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane. Zamawiający informuje, że usługę publiczną, będącą zadaniem własnym Gminy Miasto Zakopane polegającą na zimowym utrzymaniu czystości i porządku na drogach publicznych gminnych oraz drogach, dla których zarządca jest Burmistrz Miasta Zakopane wykonuje na podstawie Uchwały nr XXIII/353/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2016 roku oraz Umowy Wykonawczej z dnia 27 lipca 2016 roku.
  2. Postępowanie znak: 5-ZP/2020 na „Dostawę soli kamiennej drogowej z antyzbrylaczem przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg, dla których zarządca jest Burmistrz Miasta Zakopane” prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie Ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do Ustawy PZP, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP (tj. nieprzekraczającej 214 000,00 €).
  3. W trakcie sesji otwarcia ofert Sekretarz Komisji podał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, która wynosi: 450180,00 zł brutto  (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych i 00/100).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia została zamieszczone w BZP w dniu 15.07.2020 r. pod numerem: 510128493-N-2020.

 

Załączniki

  Informacja_z_sesji_..._2020_Sol.pdf 2,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie_o_wyb...5_ZP_2020.pdf 1,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_o_udzie...mówienia.pdf 115,31 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się