Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch (2) sztuk fabrycznie nowych autobusów (rok produkcji 2020)niskopodłogowych klasy MIDI o długości maksymalnej do 11 metrów  
Przedmiot zamówienia
usługi leasingu finansowego  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
20.000,00 PLN  
Ogłaszający
TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.  
Województwo
MAŁOPOLSKIE  
Powiat
tatrzański  
Ulica
ul. Szymony  
Numer budynku
17A  
Data publikacji od
2020-02-17  
Data publikacji do
2024-03-31  
Termin składania ofert
2020-03-31 11:00  
Numer zgłoszenia
2020/S 033-077869  
Cpv
34121100-2 Autobusy transportu publicznego
34121400-5 Autobusy niskopodłogowe
48813000-0 System informacji ruchu pasażerskiego
48813100-1 Elektroniczne tablice informacyjne
66114000-2 Usługi leasingu finansowego
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch (2) sztuk fabrycznie nowych autobusów (rok produkcji 2020) niskopodłogowych klasy MIDI o długości maksymalnej do 11 metrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej: „Ustawa PZP”). Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stosuje się przepisy Ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawie nieuregulowanych w przywołanych przepisach – przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
 3. Zgodnie z art. 10 a Ustawy PZP postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą:
  • poczty elektronicznej
  •  miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, i ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal.
 4. MiniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal służą WYŁĄCZNIE do składania/wycofania i zmiany oferty. Wszelka pozostała korespondencja (tj. pytania do SIWZ, wezwania do wyjaśnień, uzupełnień, dokumenty, wyjaśnienia, informacje składane przez Wykonawcę) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: mwalega@tesko.pl
 5. Informacje o sposobie przygotowania oferty oraz złożenia oferty przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza: do złożenia, zmiany oferty lub wniosku zawiera rozdział 20 SIWZ.
 6. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.02.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  w dniu 17.02.2020 r., pod numerem: 2020/S 033-07786.
 7. Oferty należy składać do dnia: 31 marca 2020 roku do godziny 11:00. Uwaga! Za datę przekazania oferty przyjmuję się datę jej przekazania na ePUAP. Potwierdzeniem przekazania jest Urzędowe Potwierdzenie wygenerowane prze ePUAP.
 8. Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
 9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2020 roku, o godzinie 11:15. w Dziale Zamówień Publicznych w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Szymony 17a, 34-500 Zakopane.
 10. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań na mini portalu UZP. Zamawiający rekomenduje Wykonawcom pobieranie identyfikatora postepowania i klucza publicznego (niezbędnych do zaszyfrowania oferty składanej do Zamawiającego za pośrednictwem systemu ePUAP) bezpośrednio ze strony miniPortalu (dane dostępne w ramach formularza postępowania).

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Informacja zamawiającego w zakresie kodu CPV: 

 
 
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 340, str. 1 z późn. zm.) usługi bankowe występują pod następującymi kodami CPV we wspólnym słoników zamówień. 
 
66110000-4(3) Usługi bankowe
66111000-1(3) Usługi banku centralnego
66112000-8(3) Usługi depozytowe
66113000-5(3) Usługi udzielania kredytu
66113100-6(3) Usługi udzielania mikrokredytów
66114000-2(3) Usługi leasingu finansowego
66115000-9(3) Usługi transferu płatności międzynarodowych
 
We wspólnym słoniku CPV nie wystepuje rozdział na usługi leasingu finansowego i uługi leasingu operacyjnego.
W związku z powyższym Zamawiający wybrał kod  66114000-2(3) Usługi leasingu finansowego a treści SIWZ wsakzał rodzaj leasingu - leasing operacyjny. 
 

Załączniki

  SIWZ_Autobusy_2_ZP_...7.02.2020.pdf 1,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik_nr_II_do_...V_KW_2019.pdf 93,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik_nr_3_JEDZ_ESPD.zip 113,07 KB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik_nr_8_In...7.02.2020.zip 4,2 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik_nr_1_Sz...amowienia.pdf 348,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalaczniki_nr_2_4_5...rsji_edyt.doc 362 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załączniki_10_i_12_do_SIWZ.pdf 243,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik_nr_I_do_S...412858763.pdf 23,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_o_zamow...077869-pl.pdf 157,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...e4d223988.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  Informacja_o_modyfi...ust.4_PZP.pdf 1,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania_i_Odpowiedz...2_ZP_2020.pdf 4,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania_i_Odpowiedz...2_ZP_2020.pdf 952,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania_i_Odpowiedz...2_ZP_2020.pdf 866,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania_i_Odpowiedzi_nr_4.pdf 907,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania_i_Odpoiwedzi_nr_5.pdf 812,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania_i_Odpowiedzi_nr_6.pdf 8,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania_i_odpowiedzi_nr_7.pdf 3,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania_i_Odpowiedzi_nr_8.pdf 3,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania_i_Odpowiedzi_nr_9.pdf 2,97 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania_i_Odpowiedzi_nr_10.pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania_i_Odpowiedzi_nr_11.pdf 2,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_sesji_...2_ZP_2020.pdf 1,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie_o_uni...2_ZP_2020.pdf 3,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie_o_udziel...471-pl-ts.pdf 157,32 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się