Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka - rok produkcji 2020.  
Przedmiot zamówienia
samochód specjalistyczny typu śmieciarka  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
8.000,00 PLN  
Ogłaszający
TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.  
Województwo
MAŁOPOLSKIE  
Powiat
tatrzański  
Ulica
ul. Szymony  
Numer budynku
17A  
Data publikacji od
2020-01-29  
Data publikacji do
2024-01-29  
Termin składania ofert
2020-02-19 11:00  
Numer zgłoszenia
507107-N-2020 z dnia 29.01.2020 r.  
Cpv
34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów
34144511-3 Pojazdy do zbierania odpadów
 
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka – rok produkcji 2020 (uwaga: podwozie rok produkcji 2020 i zabudowa rok produkcji 2020).
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia. 
  3. Termin dostawy według oferty Wykonawcy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2020 roku
    Uwaga! Termin dostawy samochodu specjalistycznego typu śmieciarka do siedziby Zamawiającego jest jednym z kryteriów oceny ofert. 
  4. Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia będzie się starał pozyskać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie . W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy PZP  Zamawiający informuje, iż w przypadku nieprzyznania środków niezbędnych do sfinansowania całości zamówienia (o których mowa w zdaniu poprzednim) niniejsze postępowania zostanie unieważnione. 
  5. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 12 lutego 2020 roku, do godziny 11:00.
  6. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 12 lutego 2020 r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy 
    ul. Szymony 17 a, 34-500 Zakopane – mała sala obrad obok Sekretariatu. 
Uwaga ! Zmiana terminu składania ofert
 
Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 19 lutego 2020 roku, do godziny 11:00.
 
 
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 19 lutego 2020 r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy 
ul. Szymony 17 a, 34-500 Zakopane – mała sala obrad obok Sekretariatu. 
 
„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej: „Ustawa PZP”) unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na „Dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka – rok produkcji 2020”.
 
 

Załączniki

  Pytania_i_Odpowiedz...7.02.2019.pdf 1,8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_o_zmian...65_N_2020.pdf 83,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik_nr_8_wzor_umowy.pdf 282,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalaczniki_nr_1,1A,...sja_edyt.docx 166,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  1_ZP_2020_Śmieciar...9.01.2020.pdf 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie_o_zamowi...9.01.2020.pdf 204,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania_i_Odpowiedzi_nr_2.pdf 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania_i_odpowiedzi_nr_3.pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania_i_Odpowiedzi_nr_4.pdf 927,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie_o_udziel...9.02.2020.pdf 119,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie_o_uni...tepowania.pdf 709,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_sesji_...rak_ofert.pdf 740,43 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się