Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego  
Przedmiot zamówienia
Olej napędowy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
30.000,00 PLN  
Ogłaszający
"TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.  
Województwo
MAŁOPOLSKIE  
Powiat
tatrzański  
Ulica
ul. Szymony  
Numer budynku
17A  
Data publikacji od
2019-09-16  
Data publikacji do
2023-12-31  
Termin składania ofert
2019-11-05 11:00  
Numer zgłoszenia
2019/S 178-433060  
 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającegow Zakopanem przy ul. Szymony 17a zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego przetargu będzie wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych do tankowania samochodów firmowych. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego postępowania nie będzie odsprzedawane.
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej „Ustawa PZP”).
 3. Zgodnie z art. 10 a Ustawy PZP postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą:
  • poczty elektronicznej,
  • miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
  • ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal.
 4. MiniPortalhttps://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portalsłużą WYŁĄCZNIE do składania/wycofania i zmiany oferty. Wszelka pozostała korespondencja
  (tj. pytania do SIWZ, wezwania do wyjaśnień, uzupełnień, dokumenty, wyjaśnienia, informacje składane przez Wykonawcę) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: mwalega@tesko.pl
 5. Informacje o sposobie przygotowania oferty oraz złożenia oferty przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza: do złożenia, zmiany oferty lub wniosku zawiera rozdział 20 SIWZ.
 6. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12 września 2019 roku oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16 września 2019 roku, pod numerem: 2019/S 178-433060.
 7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 listopada 2019, godzina 11:00.

 8. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: https://miniportal.uzp.gov.pl
 9. Identyfikator postępowania:         ef2cb78f-8f0f-4f73-843c-ba04b5e7435c
 10. Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5 listopada 2019 roku, o godzinie 11:30, w Małej Sali Obrad w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Szymony 17a, 34-500 Zakopane.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) w zw. z. art. 93 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej: „Ustawa PZP”) „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego” znak sprawy:
4-ZP/2019, z uwagi na fakt, iż oferty złożone w ww. postępowaniu podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ponieważ ich treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”). 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową.
 
Zamawiający uprzejmie przypomina, iż stosownie do regulacji art. 93 ust. 5 Ustawy PZP, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.
 
 

 

Załączniki

  Ogloszenie_o_zamowi...060-pl-ts.pdf 216,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4_ZP_2019_Paliwa_SIWZ.pdf 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki_nr_1_3...ytowalna.docx 140,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik_nr_2_JEDZ_ESPD_XML.xml 154,44 KB (xml) szczegóły pobierz
  Załącznik_nr_7_do...ór_Umowy.pdf 295,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik_nr_10_d...tal_ePUAP.pdf 2,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania_i_Odpowiedzi_nr_1.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_z_sesji_...4_ZP_2019.pdf 1,24 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Lista złożonych ofert.pdf 155,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie_o_odr...4_ZP_2019.pdf 3,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie_o_udzie...205-pl-ts.pdf 162,56 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się