2020-09-11

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdań finansowych.

 

"TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. jako jednostka dominująca Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej zaprasza do złożenia oferty cenowej na badanie jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych za rok 2020 i 2021 dla poszczególnych Spółek wchodzących w skład Grupy:

  • "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., 
  •  SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., 
  • "Zakopiańskie TBS" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o..
 
Oprócz informacji o spełnianiu przez oferenta wymogów wynikających z Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), oferta powinna uwzględnić następujące parametry dodatkowe:
  • przeprowadzenie badania wstępnego w miesiącach listopad – grudzień danego roku bilansowego,
  • przedstawienie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 -  w terminie do dnia 10.04.2021 r., a za rok 2021 – do dnia 10.04.2022r. ,
  • uczestnictwo biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym poddawane będzie do zaopiniowania badane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności,
  • przekazanie Radzie Nadzorczej zwięzłej pisemnej informacji o przeprowadzonym badaniu oraz analizy podstawowych parametrów sytuacji majątkowej i finansowej danej Spółki za badany rok.
 
Odrębne oferty cenowe dla poszczególnych Spółek wchodzących w skład Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej sporządzone w języku polskim, 
prosimy o przesyłanie do dnia 25 września 2020 roku,  na adres e-mail: annagut@tesko.pl oraz pocztą na adres: 
"TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. ul. Szymony 17a, 34-500 Zakopane 
 
Wybór oferty odrębnie dla każdej Spółki wchodzacej w skład Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej, zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą danej Spółki. 
 
W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Anną Gut - Łukaszczyk: e-mail: annagut@tesko.pl  tel. 018 20 25 613 lub 0 695 802 633.
 
 

Załączniki

  Zapytanie_o_bieglyc...2020_2021.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się