2019-09-03

Podstawowe zadania Spółki TESKO

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zakopanem w oparciu o uchwałę Rady Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej Nr XV/156/91 z dnia 4.10.1991r. Spółka powołana została aktem notarialnym z dnia 20.01.1992r. i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077164 i posiada numer REGON – 490023843 oraz nr NIP  736-000-51-96.
 
Spółka działa na podstawie:
 • Kodeksu Spółek Handlowych z 15.09.2000r. (Dz.U. z 2000r. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami),
 • Umowy Spółki – akt przekształcenia wydzielonych z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakładów Oczyszczania i Transportu w spółkę z o.o. Akt Notarialny z 20.01.1992r.– repertorium A nr 316/92 z późniejszymi zmianami. 

Realizowane przez Spółkę zadania własne Gminy Miasto Zakopane są zadaniami uzyteczności publicznej, realizowanymi w ogólnym interesie gospodarczym.

Ponadto, w umowie Spółki znajdują się zapisy umożliwiające powierzenie Spółce następujących zadań własnych gminy:

 • letniego i zimowego utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych gminnych oraz drogach, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane,
 • utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych Miasta Zakopane, na okres do dnia 25 grudnia 2022 roku, obejmującego m.in.:
  • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Zakopanego systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • ustanawianie selektywnego zbierania odpadów,
  • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • zapewnianie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
  • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • konserwacji i bieżących naprawach systemu oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego na terenie miasta Zakopane,
 • udrażniania studni kanalizacji opadowej w drogach publicznych oraz czyszczenia rowów odwadniających drogi publiczne oraz drogi, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane,
 • zimowego i letniego utrzymania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Zakopane oraz opróżniania i wywozu nieczystości z koszy znajdujących się na przystankach,
 • naprawy, konserwacji, wymiany zniszczonych znaków drogowych oraz wykonywania oznakowania pionowego w wypadku wprowadzonych zmian w organizacji ruchu na terenie Miasta Zakopane,
 • wykonywania remontów bieżących nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane,
 • opróżniania i wywozu nieczystości z koszy znajdujących się na terenach będących w zarządzie Burmistrza Miasta Zakopane lub na podstawie porozumienia,
 • odbierania odpadów z wyznaczonych cmentarzy parafialnych na terenie Gminy Miasto Zakopane,
 • odbierania odpadów z akcji sprzątania miasta i sprzątania potoków,
 • obsługi stacji „psi pakiet” tj. uzupełnianiu worków na psie ekskrementy, opróżniania i wywozu odpadów,
 • utrzymania czystości i koszenia terenów zieleni miejskiej w granicach administracyjnych miasta Zakopane,
 • utrzymania tras biegowych i terenów rekreacyjnych na obszarze Gminy Miasto Zakopane.
 • świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie autobusowym na terenie Gminy Miasto Zakopane. 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się