2019-09-04

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

EPUAPUprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.) oraz Rozporządzenim Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180) możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem:
 
 
 
 
W celu doręczenia dokumentu elektronicznego do "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. niezbędne jest posiadanie przez Interesanta:
  • konta użytkownika na platformie ePUAP 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. posiada adres:  /Tesko_TKGK/SkrytkaESP.
 
Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając m.in. ze wzoru udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, który jest dostępny dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP - ścieżka dostępu: Strona główna > Najnowsze usługi > Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
 
Instrukcja wysyłania pism ogólnych dostępna jest również  na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne
 
 
Zgodnie z cytowanym wyżej Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r.  akceptowanymi przez "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.  formatami elektronicznymi są:  .pdf, .doc, .docx, .rtf, .jpg,  zip,  oraz .rar.  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
 
 
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się